ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

1/6/2021 Διαβάθμιση των παραγόντων ( μέγεθος καρπού - χρωματισμός καρπού )που επηρεάζουν την ποιότητα των φρούτων

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ : ΜΕΓΕΘΟΣ VS ΧΡΩΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο κριτήριο από τα δύο είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα

ΤΕΚΜΙΡΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Αν λάβουμε υπόψιν ότι ο κανονισμός ορίζει προϊόν ανωτέρας ποιότητας ( ΕΧΤΡΑ ) τους καρπούς που φέρουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας ( χρωματισμός ) και καλής ποιότητας ( Ι ) όπου αναγράφει ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα προϊόντα που έχουν μία σχετική απόκλιση με τα πρότυπα χαρακτηριστικά της ποικιλίας ( χρωματισμό ) . Σε συνδυασμό του γεγονότος ότι ορίζει ένα ευρύ φάσμα μεγεθών που μπορούν να ενταχθούν στις κατηγορίες αυτές , εύκολα μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι κριτήριο μέγεθος είναι δευτερεύον παράγοντας που επηρεάζει την ποσότητα και σε ακραίες καταστάσεις όπως υπερβολικά μεγάλα ή πολύ μικρά από τα στάνταρ της ποικιλίας

ΤΕΚΜΙΡΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Αν πάρουμε από ένα αγροτεμάχιο την ίδια χρονική στιγμή καρπούς της ίδιας ποικιλίας με διαφορετικά μεγέθη και κάνουμε οργανοληπτικές μετρήσεις θα δούμε ότι οι μετρήσεις θα είναι αναλογικές με τον χρωματισμό του καρπού με καλύτερη μέτρηση του καρπού που έχει ολοκληρωμένο τον πρότυπο χρωματισμό της ποικιλίας

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Χρωματισμός

Σχηματισμός

Αλλοιώσεις – Βλάβες στον καρπό

Γεύση

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΗΤΑ

Μέγεθος

Π.Χ. AAA EXTRA , AA EXTRA , A EXTRA και οι τρείς κατηγορίες μεγεθών μπορούν να πωληθούν ως προϊόντα ανωτέρας ποιότητας .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μπορούμε να πουλήσουμε ως ανωτέρας ποιότητας προϊόντα διαφορετικών μεγεθών με κριτήριο την ταυτοποίηση του πρότυπου χρωματισμού σε κάθε ποικιλία , αλλά δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα μεγέθη ως προϊόντα ανωτέρας ποιότητας .

ΛΑΘΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δεν είναι σωστό να ισχυριζόμαστε για προϊόντα που τα εντάσσουμε στην κατηγορία Ι ότι είναι προϊόντα ανωτέρας ποιότητας , είναι αυτό που αναγράφουμε προϊόντα ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν πολλά κοινά με της κατηγορίας ΙΙ με την οδηγία περί ελάχιστων απαιτήσεων εμπορίας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Η πρακτική μείωσης της ποιότητας των καρπών ανά συγκομιδή είναι εφαρμογή πολλών επαναληπτικών συγκομιδών ( χέρια )

ΘΕΤΙΚΑ :

Αναβάθμιση της ποιότητας που προσφέρει η εταιρεία εμπορίας στους αγοραστές

Προστιθέμενη αξία στο προϊόν

Αποφυγή κόστους εξελιγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού διαλογής των προϊόντων

Παραλαβή φρούτων τα οποία είναι σίγουρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα ανήκει στην κατηγορία EXTRA

ΑΡΝΗΤΙΚΑ :

Αύξηση του κόστους συγκομιδής των προϊόντων

Κίνδυνος απώλειας καρπών από μη έγκαιρη συγκομιδή τους